Ricomporre interpretando – Nanovo sastaviti interpretacijom